Studiuj Muzykologię

INFORMACJE OGÓLNE

Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce, na której funkcjonuje kierunek Muzykologia, który zdecydowanie wzbogaca ofertę edukacyjną uczelni, zwłaszcza że studia muzykologiczne są jedynym kierunkiem na Uniwersytecie Opolskim w ramach dyscypliny naukowej „Nauki o sztuce”.

Muzykologia należy do unikatowych i prestiżowych kierunków studiów uniwersyteckich (Katedry Muzykologii mają na ogół tylko największe i najlepsze uczelnie) obejmujących swoim zakresem badań wszelkie zjawiska kultury muzycznej. Specyfiką Muzykologii Opolskiej jest łączenie zajęć teoretycznych z wykonawstwem muzycznym (organy, fortepian – muzyka klasyczna, fortepian – muzyka popularna).

W chwili obecnej żadna z uczelni nie prowadzi kierunku o podobnym profilu, umożliwiającym połączenie pogłębiania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego wykonawstwa muzyki, w oparciu zwłaszcza o niezwykle bogate, śląskie regionalne niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Specyfiką wyróżniającą Opolską Muzykologię jest łączenie pasji muzycznych ze zdobywaniem wykształcenia muzykologicznego. Służą temu, funkcjonujące już na etapie studiów I stopnia przedmioty związane z wykonawstwem muzycznym, kontynuowane również w trakcie studiów magisterskich. Profil ten jest realizacją praktyczną trendów szeroko postulowanych i wdrażanych w światowej Muzykologii.

Koncepcja kształcenia studiów I i II stopnia na kierunku Muzykologia jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynku pracy, gdzie poszukuje się szeroko rozumianych animatorów życia muzycznego na różnych polach działalności – tym samym rozszerzając możliwości zatrudnienia. Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu Muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego.

Profil kierunku przewiduje możliwość wyboru przez studenta dogodnego dla siebie modułu kształcenia: w zakresie muzyki popularnej (z fortepianem) lub w zakresie muzyki kościelnej (z organami). Studia licencjackie sprofilowane są ponadto pod kontem dziennikarstwa muzycznego z podstawami studia nagraniowego. W ramach studiów magisterskich istnieje natomiast możliwość zyskania przygotowania pedagogicznego.

Muzykologia UO to:

– zajęcia teoretyczne i wykonywanie muzyki na instrumentach

– chór i zespołowe muzykowanie

– muzyka popularna (fortepian)

– muzyka kościelna (organy)

– unikalna baza instrumentów

– nowoczesny program studiów

– profil dziennikarski

– studio nagraniowe (podstawy)

– edytorstwo muzyczne

– przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)

– warsztaty i koncerty

– zajęcia terenowe

– konferencje naukowe

– mistrzowskie kursy interpretacji literatury muzycznej prowadzone przez profesorów z kraju i zagranicy

– współpraca z opolskimi radiostacjami oraz instytucjami kultury

 

REKRUTACJA

W kwestii rekrutacji prosimy zapoznać się z ogólnymi informacjami naszej Uczelni w tym względzie: https://uni.opole.pl/page/3441/kandydacie-slowo-o-rekrutacji-na-uniwersytet-opolski-na-rok-2020-2021

Studia I stopnia – licencjackie

Oferta studiów I stopnia na kierunku Muzykologia kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich szczerze zainteresowanych i zafascynowanych muzyką. Preferowani są kandydaci posiadający podstawowe przygotowanie muzyczne obejmujące grę na instrumencie i poprawny śpiew. Osoby chętne do zgłębiania tajników Muzykologii powinny odznaczać się wrażliwością i słuchem muzycznym, posiadać wykształcony zmysł estetyczny oraz łatwość przyswajania wiedzy historycznej.

O przyjęcie na studia muzykologiczne ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo maturalne. Podstawą przyjęcia jest również rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawi krótką autoprezentację: informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach kultury, zdobyte nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury). Sprawdzian praktyczny służy komisji kwalifikacyjnej do zapoznania się z poziomem gry u poszczególnych kandydatów oraz ich ogólnymi predyspozycjami muzycznymi. Obejmuje on:

  1. zaprezentowanie umiejętności gry na fortepianie lub organach (program dostosowany do możliwości wykonawczych kandydata!);sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych;
  2. sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych
  3. sprawdzenie poczucia rytmu i sprawności rytmicznej

 

Studia II stopnia – magisterskie

O przyjęcia na studia II stopnia na kierunku „Muzykologia” mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia następujących kierunków: Muzykologia, Muzyka Kościelna, Wychowanie Muzyczne, Teoria Muzyki.

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów wyżej wymienionych kierunków jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Przyjęcie kandydata powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której komisja rekrutacyjna ma za zadanie zweryfikować wiedzę, kompetencje i umiejętności kandydata opisane w wymaganiach wstępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia.

Decyzję o przyjęciu absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna. Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardów/efektów uczenia się obowiązujących na I stopniu kierunku, który chcą studiować. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje. Ponadto przyjęcie absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż wyżej wymieniano odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:

1. jednej wymienionej sprawności do wyboru:

a) gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze); Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,

b) śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),

c) dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.

2. predyspozycji muzycznych

słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu);

poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).

Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z uzyskaniem ponad połowy wymaganych punktów za każdą z wymienionych sprawności. Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawierane w uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego podejmowanej w maju roku poprzedzającego nabór.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Wszechstronnie przygotowani absolwenci kierunku dysponować mają z jednej strony wiedzą z zakresu Muzykologii systematycznej i historycznej, z drugiej posiadać umiejętności rzetelnie wykształconego muzyka kościelnego lub animatora życia muzycznego. Dzięki temu mogą starać się o pracę między innymi w następujących zawodach:

  • muzyka kościelnego – organisty, dyrygenta zespołów wokalnych i instrumentalnych, animatora życia muzycznego w parafii;
  • animatora muzycznego w instytucjach kultury;
  • dyrygenta zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
  • dziennikarza bądź krytyka muzycznego;
  • edytora muzycznego (wydawnictwa nutowe i fonograficzne);
  • konsultanta i pracownika firm organmistrzowskich;
  • nauczyciela w zakresie szkolnej edukacji muzycznej, nauczyciela w diecezjalnych ośrodkach kształcenia muzyków kościelnych oraz nauczyciela przedmiotów ogólnomuzycznych (historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, audycje muzyczne, zasady muzyki) w szkolnictwie muzycznym (po ukończeniu studiów magisterskich).