Kadra

Kadra

KIEROWNIK KATEDRY MUZYKOLOGII UO

    Ks. dr hab., prof. UO Grzegorz Poźniak

kapłan diecezji opolskiej (ur. 1971 r.), absolwent teologii na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000, specjalizacja w zakresie instrumentologii) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) oraz odbył stypendium naukowe w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat (w zakresie nauk teologicznych) na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat (w zakresie nauk humanistycznych) na podstawie pracy Firma organmistrzowska «Berschdorf» z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Jest współtwórcą muzykologii w Uniwersytecie Opolskim. W 2002 r. zatrudniony został w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO – obecnie Katedra Muzykologii Instytutu Historii UO, a od 2015 r. pełni funkcję kierownika tejże Katedry na stanowisku profesora UO. Prowadzi chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie wykłada również jako profesor muzyki. Stał się pomysłodawcą przekształcenia Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej na Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Jest autorem projektu aktualnego funkcjonowania placówki (m.in. statut OPP) oraz od 2005 r. jej dyrektorem. Pełni funkcję referenta ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 2009-2016 realizował zadania rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych. Do tej pory w diecezji opolskiej nadzorował remont blisko 200 organów. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. W latach 2002‒2013 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza muzyków kościelnych. Przez dwie kadencje (2005‒2013) pełnił rolę zastępcy przewodniczącego SPMK, a w kolejnej (do 2017) był jego prezesem. Jest założycielem i do 2017 r. był również redaktorem naczelnym Rocznika SMPK „Musica Ecclesiastica”. Wielokrotnie reprezentował opolskie środowisko muzyki kościelnej z gościnnymi wykładami w zagranicznych ośrodkach muzykologicznych, m.in. w Ratyzbonie, Tokio, Seulu, Lucernie, Belgradzie. Od 2014 r. jest również gościnnym profesorem z zakresu organoznawstwa i historii budownictwa organowego w Uniwersytecie w Hawanie na Kubie. Organizuje również w Opolu naukowe sesje  organoznawcze Śląskie Organy. Od 2018 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica.

 

ADIUNKCI

  Ks. dr hab. Franciszek Koenig

kapłan diecezji gliwickiej (ur. 1966 r.), absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1991, magisterium na PAT w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2004, specjalizacja w zakresie instrumentologii). W roku 2000 obronił doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy pt. Odnowa praktyki „lectio divina” po Soborze Watykańskim II napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Owocem napisanej dysertacji oraz poszerzonych badań w tym zakresie stała się pozycja książkowa pt. Odnowa praktyki „lectio divina” wydana przez Wydawnictwo WT UO w Opolu (OBT 62) w roku 2003. W latach 2004–2014 pełnił funkcję referenta ds. muzyki kościelnej w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz był wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i nauczycielem w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. W roku akademickim 2010/2011 rozpoczął wykłady zlecone na WT UO w Opolu na kierunku – muzykologia. Od roku 2011 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzykologii UO w Opolu. Zainteresowania naukowe obejmują budownictwo organowe na Śląsku oraz zagadnienia dotyczące muzyki kościelnej, a w szczególności prawodawstwa muzyczno-liturgicznego. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stypendium naukowym w Ratyzbonie (Regensburg, Niemcy). W maju 2020 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego (UWr) w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Owocem podejmowanych badań są m.in. publikacje książkowe: “Organy katedry gliwickiej” (Gliwice 2008) oraz “Budownictwo organowe na Górnym Śląsku po połowy XIX do roku 1945” (Opole 2019). Oprócz tego jest autorem jednej pozycji zbiorowej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, artykułów popularnonaukowych, kilka recenzji i opisów bibliograficznych.

 

  Dr Andrzej Prasał

 teolog, badacz kultury muzycznej na Dolnym Śląsku oraz muzyk kościelny (ur. 1976); absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia magisterskie z teologii oraz licencjackie z historii Kościoła) oraz Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Studia z zakresu historii Kościoła zostały uwieńczone doktoratem. Od 1998 r. pełni posługę organisty w kościele św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na dziejach muzyki kościelnej na terenie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym Śląsku. Uczestniczył w licznych sesjach i konferencjach naukowych poświęconym tym zagadnieniom. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2018 r. jest adiunktem w Katedrze Muzykologii.

 

  Dr Mariusz Pucia

ur. 1975 r., absolwent PSM II st. w Opolu (1996, klasie klarnetu) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001, specjalizacja w zakresie etnomuzykologii). Zatrudniony w Instytucie Muzykologii w charakterze nauczyciela akademickiego obronił doktorat w 2010 roku na podstawie rozprawy Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej, napisanej pod kierunkiem prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. Począwszy od 1999 roku prowadzi samodzielne i we współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce oraz na świecie eksploracje terenowe społeczności rdzennych w kierunku tradycyjnego materiału muzycznego w regionach: Opolszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, Huculszczyzna (Ukraina), Śląscy Teksańczycy (Stany Zjednoczone). Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Opolskim. Jest między innymi współautorem publikacji: Wybór pieśni i nabożeństw na chwałę Bożą i pożytek ludzi pobożnych wybrany i do druku podany (Lublin 2009), w latach 2009–2011 współredaktorem kwartalnika Muzyka w Liturgii, współautorem wydań dźwiękowych archiwaliów AMFR w Lublinie, uhonorowanych między innymi wyróżnieniem w konkursie Folkowy fonogram roku 2009, także artykułów, głównie o tematyce etnomuzykologicznej. Bierze udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, takich jak Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wystawa Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś (WWW.slask-texas.org) i innych. Prowadzi regularną działalność koncertową jako muzyk-instrumentalista oraz w ramach kameralnego zespołu wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem.

 

ASYSTENCI

  Mgr Ewelina Szendzielorz

absolwentka kierunku Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów muzykologicznych II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawczo-naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień muzyczno-kościelnych i śląskoznawczych, o czym świadczą chociażby obronione prace dyplomowe, pt. Służebna rola chorału gregoriańskiego w odnowionej liturgii wg polskiej myśli muzykologiczno-teologicznej przełomu XX i XXI wieku oraz Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, a także kolejne artykuły i teksty naukowe oraz zaprezentowane podczas różnorodnych konferencji referaty.  Od 2018 r. jest pracownikiem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, podejmując szeroką działalność dydaktyczną i administracyjną. Jest również członkiem Pracowni Badań Naukowych DIMK oraz sekretarzem redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica. Od 2019 r. jest asystentem w Katedrze Muzykologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 

  Mgr Karolina Pawlik

teoretyk muzyki i muzykolog, organista i prawnik, asystent w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje także jako organista i instruktor zespołu wokalnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań muzyczno-kościelnych, śląskoznawczych, archiwalnych, analitycznych oraz interdyscyplinarnych. W latach 2009–2014 pobierała nauki w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu na kierunku organista, zakończone zdobyciem tytułu muzyka kościelnego II kategorii. Następnie w latach 2014–2017 odbyła studia licencjackie na kierunku muzykologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2017 zdobyła II miejsce na konkursie wykonawstwa muzyki organowej XIV. Ročnik celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťu ŠTUDENTSKÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ w Ružomberoku. W czasie studiów podjęła się badań archiwalnych i organoznawczych, co zaowocowało pracą dyplomową pod kierunkiem ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO pt. Organy firmy Berschdorf w dekanatach nyskim i otmuchowskim na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Równocześnie ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. To nietypowe połączenie dwóch pasji: muzycznej i prawniczej pozwala na podjęcie badań interdyscyplinarnych. W latach 2017–2019 odbyła studia magisterskie z zakresu teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Praca dyplomowa pt. Organy w kameralnej muzyce kompozytorów wrocławskich powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Granat-Janki. W roku 2017 współorganizowała Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Sztuka a sacrum. Przewodniczyła wówczas Kołu Naukowemu Studentów Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Następnie w latach 2017–2018 była organizatorem V edycji międzynarodowej konferencji naukowej Wieloznaczność dźwięku.  W tym samym okresie brała udział w redakcji tomu pokonferencyjnego Wieloznaczność dźwięku 5.

 

INSTRUKTORZY

   Dr Gabriela Czurlok

absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2009 r.) w zakresie teorii muzyki oraz gry na organach (klasa organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Witolda Zabornego, ). W 2013 roku ukończyła Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) w klasie organów prof. Stefana Baiera. W 2008 r. brała udział w programie LLP – Erasmus w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (w klasie organów prof. Martina Lückera). Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzyki organowej pracując m.in. pod kierunkiem Jeana-Luca Perrota, Christopha Grohmanna, Bernharda Haasa, Marka Toporowskiego oraz Guy Boveta. Brała udział w licznych festiwalach muzyki organowej w kraju i za granicą. Współpracując z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej wykonuje szereg koncertów w ramach uroczystości poświęcenia wyremontowanych organów na terenie diecezji opolskiej. Swoje zainteresowania z zakresu historii organów poszerza również prowadząc ewidencje zabytkowych organów w województwie opolskim na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W jej dorobku znajdują się trzy nagrania płytowe Moja Muzyko… z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 2) prezentując organy z miejscowości Ligota Turawska, Przewóz oraz Otmuchów. Na zaproszenie prof. Stefana Baiera wzięła udział we wspólnym nagraniu płyty Musica ex moenibus z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 3). W 2011 r. ukazała się płyta otwierająca serię Musica Silesiae, gdzie nagrała partitę Rudolfa Halaczinskiego Wer nur den lieben Gott lässt walten – Partita für Orgel op. 24 (1985). Od 2006 r. prowadzi zajęcia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO. Obecnie zatrudniona na stanowisku instruktora muzyki w Katedrze Muzykologii UO w Opolu. W grudniu 2019 r. obroniła rozprawę doktorską dotyczącą twórczości Rudolfa Halaczinskiego prowadzoną pod kierunkiem prof. Władysława Szymańskiego (AM w Katowicach). Obok pracy naukowej bardzo intensywnie poświęca się pracy dydaktycznej organizując liczne warsztaty, koncerty, audycje muzyczne oraz coroczne wycieczki organoznawcze dla uczniów i studentów

   Mgr Katarzyna “Puma” Piasecka

wokalistka, pianistka, kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, autorka tekstów, producentka, pedagog. Ukończyła PSM I I II stopnia im. F. Chopina w Opolu w klasie fortepianu. Jest absolwentką Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji prof. Andrzeja Zubka. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania radiowe, telewizyjne, płyty autorskie z własnymi kompozycjami, aranżacjami i tekstami. Od 2008 prowadzi działalność́ dydaktyczną w specjalności: wokalistyka, chóralistyka, w tym chór gospel, zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Muzyk o wyraźnie ukształtowanej osobowości artystycznej. Jest stypendystką Berklee College of Music w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracowała z amerykańskimi artystami i nawiązała kontakty artystyczne umożliwiające rozwój formacji, których obecnie jest leaderem. (chór gospel, big-band, comba jazzowe i popowe) Jest laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali w różnych kategoriach muzycznych m.in. pianistyki, kompozycji, aranżacji, wokalistyki, dyrygentury w Polsce i za granicą: KFPP w Opolu,  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku, Festiwal Big Bandów w Nowym Tomyślu, Ogólnopolski Konkurs Jazzowy “Jazzga” w Łodzi pod kierownictwem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Międzynarodowe Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Pradze, Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Hiszpanii, Bułgarii. Współpracuje z wybitnymi muzykami polskimi oraz zagranicznymi. Kierownik artystyczny warsztatów wokalnych oraz koncertów na terenie całej Polski. Współpracuje przy wielu projektach artystycznych z fundacjami, stowarzyszeniami dla osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą. Otrzymuje częste zaproszenia jako juror prestiżowych festiwali muzycznych w kraju i poza jego granicami. Realizacja teledysków, nagrywanie płyt autorskich i jako gość́ zaproszony, praca w studio nagrań́, realizacja nagrań́, produkcja projektów płytowych, miksowanie i masterowanie ścieżek dźwiękowych to wszechstronne jej działania artystyczne.

 

  Dr Michał Duźniak

organista urodzony w Wodzisławiu Śląskim. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i dr. hab. Witolda Zabornego. Jest asystentem w Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach gdzie również stale współpracuje z Muzeum Organów Śląskich. Naucza w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej – Szkole Muzycznej II stopnia w Bielsku-Białej oraz w tamtejszym Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej. Oprócz działalności artystycznej i pedagogicznej prowadzi badania naukowe nad górnośląskim instrumentarium organowym. Jest autorem kilku publikacji naukowych m. in. w wydawnictwach Organy na Śląsku, Śląskie Organy, Folia Organologica. W swoim dorobku posiada dwie płyty CD: De profundis psalmorum (2016), Ex operibus romanticorum (2018).

 

  Mgr Jakub Garbacz

organista, producent muzyczny i realizator dźwięku. Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie gry na organach w łódzkiej Akademii Muzycznej (klasa prof. Mirosława Pietkiewicza) oraz studia podyplomowe w zakresie realizacji dźwięku. Jest pierwszym organistą Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi, aktywnym muzykiem koncertującym oraz założycielem i szefem studia nagrań i wydawnictwa płytowego Ars Sonora, specjalizującego się w produkcji muzyki klasycznej. Od wielu lat współpracuje przy realizacji nagrań do serii płytowej „Organy Śląska Opolskiego”, oraz innych inicjatyw fonograficznych opolskiego DIMKu.

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZAANGAŻOWANI NA OPOLSKIEJ MUZYKOLOGII (ZAJĘCIA ZLECONE)

  Ks. dr Joachim Waloszek

(ur. 1953); kapłan diecezji opolskiej, dr nauk teologicznych w zakresie muzykologii. Studia z zakresu teologii odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, z zakresu muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie. Pracę doktorską pt. Współczesna myśl teologiczna o muzyce obronił w 1992 r. Od 1984 r. jest wykładowcą muzyki kościelnej i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu. W latach 1994–2010 był rektorem seminarium, a od 2010 r. jest Wikariuszem Biskupim ds. Stałej Formacji Kapłanów w diecezji opolskiej. Od 1994 r. pracuje jako adiunkt i starszy wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Główne obszary badań: formacja kapłańska, teologia muzyki, chorał gregoriański. Jest redaktorem wielu pozycji śpiewnikowych i pomocy liturgicznych, spośród których najważniejsze to: Chorał Opolski; Droga do nieba – Weg zum Himmel; Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik; Chorał „Droga do nieba”.

 

  Prof. Stefan Baier

muzyk i nauczyciel akademicki, rektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM) w Ratyzbonie w Niemczech (ur. 1967); jest absolwentem trzech kierunków studiów: muzyki kościelnej, organów oraz klawesynu. Swoją edukację realizował w Ratyzbonie, Monachium oraz Wiedniu. Jego profesorami byli Toni Glas, Wolfgang Zerer, Karl Friedrich Wagner, Michael Radulescu i Gordon Murray. Od 2003 r. jest wykładowcą i profesorem klasy organów w HfKM w Ratyzbonie, a od października 2011 r. jest rektorem tej uczelni. Jest także koncertującym organistą oraz profesorem gościnnym prowadzącym m.in. kursy muzyki dawnej. Koncertował w Niemczech oraz w różnych częściach Europy i świata, m.in. w Szwecji, Czechach, Słowacji, Polsce, Portugalii, ale także w Japonii oraz na Kubie. Od kilkunastu lat jest szczególnie związany współpracą z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Na swoim koncie ma także liczne nagrania płytowe. Był członkiem wielu jury w ramach międzynarodowych konkursów organowych.

 

   Dr hab. Petr Koukal

wybitny czeski organolog, znawca budowy piszczałek organowych, kierownik Działu Zabytków Muzycznych w biurze regionalnym Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Pradze z siedzibą w Telcu.

 

  Mgr Dominika Gorgosz

Od kilkunastu lat dziennikarka radiowa i prasowa. Od 2016 r. związana z Radiem Doxa, w którym m.in. prowadzi pasmo kulturalne DoxaCafe czy program o książkach Słowotok. Na bieżąco śledzi także to co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, ponieważ przygotowuje dla Radia Doxa (i innych stacji diecezjalnych) relacje z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na opolskiej muzykologii prowadzi zajęcia związane z profilem dziennikarstwa muzycznego.