Kadra

Kadrę wykładowców na kierunku muzykologia tworzą pracownicy dwóch katedr istniejących w ramach Instytutu Historii UO: Katedry Muzykologii oraz Katedry Historii Kultury i Sztuki

   Ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

Zastępca dyrektora Instytutu Historii UO

Kierownik Katedry Historii Kultury i Sztuki

kapłan diecezji opolskiej (ur. 1971 r.), absolwent teologii na Uniwersytecie Opolskim (1996), muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000, specjalizacja w zakresie instrumentologii) oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2004). Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 r. W roku akademickim 2000/2001 spędził semestr w Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) oraz odbył stypendium naukowe w Londynie. W 2006 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat (w zakresie nauk teologicznych) na podstawie pracy Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej. W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie. W 2013 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił doktorat (w zakresie nauk humanistycznych) na podstawie pracy Firma organmistrzowska «Berschdorf» z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach. Jest współtwórcą muzykologii w Uniwersytecie Opolskim. W 2002 r. zatrudniony został w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO – obecnie Katedra Muzykologii Instytutu Historii UO, a od 2015 r. pełni funkcję kierownika tejże Katedry na stanowisku profesora UO. Prowadzi chór Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie wykłada również jako profesor muzyki. Stał się pomysłodawcą przekształcenia Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej na Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej. Jest autorem projektu aktualnego funkcjonowania placówki (m.in. statut OPP) oraz od 2005 r. jej dyrektorem. Pełni funkcję referenta ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu. W latach 2009-2016 realizował zadania rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organów piszczałkowych. Do tej pory w diecezji opolskiej nadzorował remont blisko 200 organów. Należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. W latach 2002‒2013 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza muzyków kościelnych. Przez dwie kadencje (2005‒2013) pełnił rolę zastępcy przewodniczącego SPMK, a w kolejnej (do 2017) był jego prezesem. Jest założycielem i do 2017 r. był również redaktorem naczelnym Rocznika SMPK „Musica Ecclesiastica”. Wielokrotnie reprezentował opolskie środowisko muzyki kościelnej z gościnnymi wykładami w zagranicznych ośrodkach muzykologicznych, m.in. w Ratyzbonie, Tokio, Seulu, Lucernie, Belgradzie. Od 2014 r. jest również gościnnym profesorem z zakresu organoznawstwa i historii budownictwa organowego w Uniwersytecie w Hawanie na Kubie. Organizuje również w Opolu naukowe sesje  organoznawcze Śląskie Organy. Od 2018 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historii UO.

 

   Ks. dr hab. Franciszek Koenig, prof. UO

Kierownik Katedry Muzykologii

kapłan diecezji gliwickiej (ur. 1966 r.), absolwent teologii w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1991, magisterium na PAT w Krakowie; licencjat na ATK w Warszawie) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2004, specjalizacja w zakresie instrumentologii). W roku 2000 obronił doktorat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy pt. Odnowa praktyki „lectio divina” po Soborze Watykańskim II napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Owocem napisanej dysertacji oraz poszerzonych badań w tym zakresie stała się pozycja książkowa pt. Odnowa praktyki „lectio divina” wydana przez Wydawnictwo WT UO w Opolu (OBT 62) w roku 2003. W latach 2004–2014 pełnił funkcję referenta ds. muzyki kościelnej w Kurii Diecezjalnej w Gliwicach oraz był wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i nauczycielem w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach. W roku akademickim 2010/2011 rozpoczął wykłady zlecone na WT UO w Opolu na kierunku – muzykologia. Od roku 2011 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzykologii UO w Opolu. Zainteresowania naukowe obejmują budownictwo organowe na Śląsku oraz zagadnienia dotyczące muzyki kościelnej, a w szczególności prawodawstwa muzyczno-liturgicznego. W roku akademickim 2014/2015 przebywał na stypendium naukowym w Ratyzbonie (Regensburg, Niemcy). W maju 2020 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego (UWr) w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. W tym samym roku w macierzystej uczelni otrzymał stanowisko profesora. Owocem podejmowanych badań są m.in. publikacje książkowe: Organy katedry gliwickiej (Gliwice 2008) oraz Budownictwo organowe na Górnym Śląsku po połowy XIX do roku 1945 (Opole 2019). Oprócz tego jest autorem jednej pozycji zbiorowej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, artykułów popularnonaukowych, kilka recenzji i opisów bibliograficznych.

 

ADIUNKCI

 

  Dr Andrzej Prasał

Katedra Historii Kultury i Sztuki

teolog, badacz kultury muzycznej na Dolnym Śląsku oraz muzyk kościelny (ur. 1976); absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (studia magisterskie z teologii oraz licencjackie z historii Kościoła) oraz Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Studia z zakresu historii Kościoła zostały uwieńczone doktoratem. Od 1998 r. pełni posługę organisty w kościele św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na dziejach muzyki kościelnej na terenie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym Śląsku. Uczestniczył w licznych sesjach i konferencjach naukowych poświęconym tym zagadnieniom. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2018 r. jest adiunktem w Katedrze Muzykologii. Aktualnie pełni funckję koordynatora kierunku studiów.

 

  Dr Mariusz Pucia

Katedra Muzykologii

ur. 1975 r., absolwent PSM II st. w Opolu (1996, klasie klarnetu) oraz muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2001, specjalizacja w zakresie etnomuzykologii). Zatrudniony w Instytucie Muzykologii w charakterze nauczyciela akademickiego obronił doktorat w 2010 roku na podstawie rozprawy Tradycje muzyczne społeczności Śląska Opolskiego. Przekaz ludności osiadłej a napływowej, napisanej pod kierunkiem prof. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej. Począwszy od 1999 roku prowadzi samodzielne i we współpracy z ośrodkami badawczymi w Polsce oraz na świecie eksploracje terenowe społeczności rdzennych w kierunku tradycyjnego materiału muzycznego w regionach: Opolszczyzna, Podlasie, Lubelszczyzna, Huculszczyzna (Ukraina), Śląscy Teksańczycy (Stany Zjednoczone). Od roku 2012 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Opolskim. Jest między innymi współautorem publikacji: Wybór pieśni i nabożeństw na chwałę Bożą i pożytek ludzi pobożnych wybrany i do druku podany (Lublin 2009), w latach 2009–2011 współredaktorem kwartalnika Muzyka w Liturgii, współautorem wydań dźwiękowych archiwaliów AMFR w Lublinie, uhonorowanych między innymi wyróżnieniem w konkursie Folkowy fonogram roku 2009, także artykułów, głównie o tematyce etnomuzykologicznej. Bierze udział w projektach badawczych i popularyzatorskich, takich jak Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Podlasie, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wystawa Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś (WWW.slask-texas.org) i innych. Prowadzi regularną działalność koncertową jako muzyk-instrumentalista oraz w ramach kameralnego zespołu wokalnego, którego jest założycielem i dyrygentem.

 

ASYSTENCI

 

   Dr Gabriela Gacek

Katedra Muzykologii

doktor nauk o sztuce w zakresie muzykologii oraz pianistka. Jest absolwentką Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu (fortepian) oraz muzykologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 roku obroniła w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie pracę doktorską pt. Tradycje muzyczne górali kliszczackich. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkini Stowarzyszenia Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne. Brała udział w badaniach folkloru muzycznego brazylijskiej Polonii, a także uczestniczyła w pracach zespołu merytorycznego opracowującego tom Podlasie w serii Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, wydawanej przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Dwukrotnie otrzymała grant badawczy w programie Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczne Białe Plamy,
a w latach 2018–2019 brała udział w projekcie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół pt. Małopolska źródłem tradycji (Nowa Akcja Zbierania Folkloru). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane zarówno z etnomuzykologią Polski (Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Beskidu i Podhala), jak i mniej znaną twórczością fortepianową. Oprócz działalności naukowej, prowadzi klasę fortepianu w Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu.

 

  Mgr Ewelina Szendzielorz

Katedra Historii Kultury i Sztuki

absolwentka kierunku Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów muzykologicznych II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawczo-naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień muzyczno-kościelnych i śląskoznawczych, o czym świadczą chociażby obronione prace dyplomowe, pt. Służebna rola chorału gregoriańskiego w odnowionej liturgii wg polskiej myśli muzykologiczno-teologicznej przełomu XX i XXI wieku oraz Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 roku, a także kolejne artykuły i teksty naukowe oraz zaprezentowane podczas różnorodnych konferencji referaty.  Od 2018 r. jest pracownikiem Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, podejmując szeroką działalność dydaktyczną i administracyjną. Jest również członkiem Pracowni Badań Naukowych DIMK oraz sekretarzem redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego Folia Organologica. Od 2019 r. jest asystentem w Katedrze Muzykologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

 

  Mgr Karolina Pawlik

Katedra Muzykologii

teoretyk muzyki i muzykolog, organista i prawnik, asystent w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje także jako organista i instruktor zespołu wokalnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań muzyczno-kościelnych, śląskoznawczych, archiwalnych, analitycznych oraz interdyscyplinarnych. W latach 2009–2014 pobierała nauki w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu na kierunku organista, zakończone zdobyciem tytułu muzyka kościelnego II kategorii. Następnie w latach 2014–2017 odbyła studia licencjackie na kierunku muzykologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2017 zdobyła II miejsce na konkursie wykonawstwa muzyki organowej XIV. Ročnik celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťu ŠTUDENTSKÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ w Ružomberoku. W czasie studiów podjęła się badań archiwalnych i organoznawczych, co zaowocowało pracą dyplomową pod kierunkiem ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO pt. Organy firmy Berschdorf w dekanatach nyskim i otmuchowskim na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Równocześnie ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. To nietypowe połączenie dwóch pasji: muzycznej i prawniczej pozwala na podjęcie badań interdyscyplinarnych. W latach 2017–2019 odbyła studia magisterskie z zakresu teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Praca dyplomowa pt. Organy w kameralnej muzyce kompozytorów wrocławskich powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Granat-Janki. W roku 2017 współorganizowała Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Sztuka a sacrum. Przewodniczyła wówczas Kołu Naukowemu Studentów Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego. Następnie w latach 2017–2018 była organizatorem V edycji międzynarodowej konferencji naukowej Wieloznaczność dźwięku.  W tym samym okresie brała udział w redakcji tomu pokonferencyjnego Wieloznaczność dźwięku 5.

 

INSTRUKTORZY

 

   Dr Gabriela Czurlok

Katedra Muzykologii

absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2009 r.) w zakresie teorii muzyki oraz gry na organach (klasa organów prof. Juliana Gembalskiego i ad. Witolda Zabornego, ). W 2013 roku ukończyła Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Regensburg) w klasie organów prof. Stefana Baiera. W 2008 r. brała udział w programie LLP – Erasmus w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (w klasie organów prof. Martina Lückera). Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzyki organowej pracując m.in. pod kierunkiem Jeana-Luca Perrota, Christopha Grohmanna, Bernharda Haasa, Marka Toporowskiego oraz Guy Boveta. Brała udział w licznych festiwalach muzyki organowej w kraju i za granicą. Współpracując z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej wykonuje szereg koncertów w ramach uroczystości poświęcenia wyremontowanych organów na terenie diecezji opolskiej. Swoje zainteresowania z zakresu historii organów poszerza również prowadząc ewidencje zabytkowych organów w województwie opolskim na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W jej dorobku znajdują się trzy nagrania płytowe Moja Muzyko… z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 2) prezentując organy z miejscowości Ligota Turawska, Przewóz oraz Otmuchów. Na zaproszenie prof. Stefana Baiera wzięła udział we wspólnym nagraniu płyty Musica ex moenibus z serii Organy Śląska Opolskiego (vol. 3). W 2011 r. ukazała się płyta otwierająca serię Musica Silesiae, gdzie nagrała partitę Rudolfa Halaczinskiego Wer nur den lieben Gott lässt walten – Partita für Orgel op. 24 (1985). Od 2006 r. prowadzi zajęcia w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO. Obecnie zatrudniona na stanowisku instruktora muzyki w Katedrze Muzykologii UO w Opolu. W grudniu 2019 r. obroniła rozprawę doktorską dotyczącą twórczości Rudolfa Halaczinskiego prowadzoną pod kierunkiem prof. Władysława Szymańskiego (AM w Katowicach). Obok pracy naukowej bardzo intensywnie poświęca się pracy dydaktycznej organizując liczne warsztaty, koncerty, audycje muzyczne oraz coroczne wycieczki organoznawcze dla uczniów i studentów.

 

   Mgr Katarzyna “Puma” Piasecka

Katedra Muzykologii

wokalistka, pianistka, kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, autorka tekstów, producentka, pedagog. Ukończyła PSM I I II stopnia im. F. Chopina w Opolu w klasie fortepianu. Jest absolwentką Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji prof. Andrzeja Zubka. W swoim dorobku artystycznym posiada nagrania radiowe, telewizyjne, płyty autorskie z własnymi kompozycjami, aranżacjami i tekstami. Od 2008 prowadzi działalność́ dydaktyczną w specjalności: wokalistyka, chóralistyka, w tym chór gospel, zespoły wokalno-instrumentalne i instrumentalne. Muzyk o wyraźnie ukształtowanej osobowości artystycznej. Jest stypendystką Berklee College of Music w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracowała z amerykańskimi artystami i nawiązała kontakty artystyczne umożliwiające rozwój formacji, których obecnie jest leaderem. (chór gospel, big-band, comba jazzowe i popowe) Jest laureatką wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali w różnych kategoriach muzycznych m.in. pianistyki, kompozycji, aranżacji, wokalistyki, dyrygentury w Polsce i za granicą: KFPP w Opolu,  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku, Festiwal Big Bandów w Nowym Tomyślu, Ogólnopolski Konkurs Jazzowy “Jazzga” w Łodzi pod kierownictwem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Międzynarodowe Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Pradze, Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Hiszpanii, Bułgarii. Współpracuje z wybitnymi muzykami polskimi oraz zagranicznymi. Kierownik artystyczny warsztatów wokalnych oraz koncertów na terenie całej Polski. Współpracuje przy wielu projektach artystycznych z fundacjami, stowarzyszeniami dla osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą. Otrzymuje częste zaproszenia jako juror prestiżowych festiwali muzycznych w kraju i poza jego granicami. Realizacja teledysków, nagrywanie płyt autorskich i jako gość́ zaproszony, praca w studio nagrań́, realizacja nagrań́, produkcja projektów płytowych, miksowanie i masterowanie ścieżek dźwiękowych to wszechstronne jej działania artystyczne.

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZAANGAŻOWANI NA OPOLSKIEJ MUZYKOLOGII

 

   Dr hab. Petr Koukal

wybitny czeski organolog, znawca budowy piszczałek organowych, kierownik Działu Zabytków Muzycznych w biurze regionalnym Instytutu Dziedzictwa Narodowego w Pradze z siedzibą w Telcu.

 

  Dr hab. Przemysław Neumann, prof. AM

dyrygent (ur. 1979), absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego oraz Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu w klasie śpiewu. W poznańskiej Akademii Muzycznej ukończył studia na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa w klasie prof. Jerzego Salwarowskiego oraz prof. Antoniego Grefa. Jest laureatem I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w 1999 roku. W 2002 roku na III Przeglądzie Młodych Dyrygentów w Białymstoku zajął III miejsce. Jako dyrygent prowadził orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Białostockiej, Koszalińskiej, Gorzowskiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, Krakowskiej, Szczecińskiej, Śląskiej w Katowicach, Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Świętokrzyskiej w Kielcach, Opery Bałtyckiej oraz Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Już podczas studiów nawiązał współpracę z poznańskim Teatrem Muzycznym, do roku 2013 będąc jego dyrygentem i kierownikiem orkiestry. Przez 9 sezonów artystycznych przygotował kilka premier oraz poprowadził kilkaset spektakli i koncertów. Współpracował także z Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz Gliwickim Teatrem Muzycznym. Po obronie doktoratu w roku 2009 podjął pracę naukową w katedrze dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu. Macierzysta uczelnia stała się dla Przemysława Neumanna przestrzenią realizacji wielu projektów edukacyjno-artystycznych, spośród których należy wymienić koncerty z Orkiestrą Symfoniczną (nagranie płyty z muzyką Karola Kurpińskiego), Orkiestrą Sinfonietta (której w latach 2009-13 był kierownikiem artystycznym), coroczne operowe spektakle studenckie w Teatrze Wielkim w Poznaniu czy też koncerty w ramach cyklu Kreaspiracje, podczas których w jednej orkiestrze symfonicznej wystąpili wspólnie studenci oraz pedagodzy. 1 września 2015 roku Przemysław Neumann został dyrektorem Filharmonii Opolskiej. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z rozpoczęciem przez niego intensywnej pracy nad polską, niesłusznie zapomnianą muzyką. Jej owocem jest cykl koncertów Polska Muzyka Zapomniana, prezentujący głównie utwory skomponowane w czasie zaborów oraz seria wydawnicza o tym samym tytule. Partytury wraz z głosami orkiestrowymi dzieł twórców takich jak Karol Kurpiński, Witold Maliszewski, Feliks Nowowiejski czy Zygmunt Noskowski powstały we współpracy z powołaną w 2016 roku fundacją Dla Kultury, w której dyrektor Neumann pełni funkcję prezesa. Wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Opolskiej dokonał również szeregu nagrań płytowych skupionych wokół dorobku polskich kompozytorów. W grudniu 2017 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

 

   Dr Radosław Marcinkiewicz

lingwista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego (1997). Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy (Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne; 2002). Pracownik Instytutu Językoznawstwa UO, współpracownik Sekcji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN w kadencji 2015–2019. Autor i współautor ponad 40 publikacji naukowych, w tym opracowań leksykograficznych. Pomysłodawca cyklu poświęconych kulturze rocka konferencji naukowych Unisono w wielogłosie, organizowanych corocznie od 2009 r., a także redaktor serii noszącej ten sam tytuł (dotychczas ukazało się sześć tomów). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień onomastyki (nazwy własne w muzyce i fonografii; eponimia), terminologii muzyki popularnej, badań nad elementami ramowymi dzieł fonograficznych, a także leksykografii jednojęzycznej i przekładowej.

 

  Dr Jarosław Wasik

aktor-wokalista, kompozytor i autor tekstów (ur. 1971), absolwent Wydziału Wokalnego Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach, Uniwersytetu Opolskiego na kierunku kuturoznastwo oraz studium doktoranckiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na swoim koncie ma udział w wielu festiwalach i zdobywcą wielu nagród. Aktualnie pełni funkcję dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jest członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a także dyrektor artystyczny Festiwalu Poetycka Dolina w Warszawie.

 

  Mgr Jakub Garbacz

organista, producent muzyczny i realizator dźwięku. Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie gry na organach w łódzkiej Akademii Muzycznej (klasa prof. Mirosława Pietkiewicza) oraz studia podyplomowe w zakresie realizacji dźwięku. Jest pierwszym organistą Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi, aktywnym muzykiem koncertującym oraz założycielem i szefem studia nagrań i wydawnictwa płytowego Ars Sonora, specjalizującego się w produkcji muzyki klasycznej. Od wielu lat współpracuje przy realizacji nagrań do serii płytowej „Organy Śląska Opolskiego”, oraz innych inicjatyw fonograficznych opolskiego DIMKu.

 

  Mgr Dominika Gorgosz

Od kilkunastu lat dziennikarka radiowa i prasowa. Od 2016 r. związana z Radiem Doxa, w którym m.in. prowadzi pasmo kulturalne DoxaCafe czy program o książkach Słowotok. Na bieżąco śledzi także to co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, ponieważ przygotowuje dla Radia Doxa (i innych stacji diecezjalnych) relacje z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na opolskiej muzykologii prowadzi zajęcia związane z profilem dziennikarstwa muzycznego.

 

  Mgr Agnieszka Hautz

absolwentka PSM II st. w Opolu (klasa fortepianu), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (Wychowanie Muzyczne: Specjalność Instrumentalna) i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym (Instrumentalistyka ze specjalnością: pedagogika instrumentalna- fortepian). Od 2006 roku jest nauczycielem klasy fortepianu i akompaniatorem w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach. Praca nauczyciela gry na fortepianie to dla Niej również przygotowywanie uczniów do występów na konkursach czy festiwalach pianistycznych, a także do dalszego kształcenia muzycznego. Uczestniczy w działaniach przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów w Głubczycach. Oprócz pracy dydaktycznej udziela się na polu artystycznym, współpracując z chórami i solistami jako akompaniator i kameralista w ramach festiwalu Silesia Cantat w Głubczycach, projektu Akademii Chóralnej prowadzonej przez Narodowe Forum Muzyki pod nazwą „Śpiewająca Polska”, festiwalu „Gaude Mater Polonia. Wincenty z Kielczy In memoriam”” w Opolu, Dni Muzyki Organowej i Chóralnej w Raciborzu, a także w licznych koncertach organizowanych w środowisku lokalnym.