Drodzy Studenci, Drodzy Maturzyści

Oto podstawowe informacje odnośnie do rekrutacji w roku 2019/2010

REKRUTACJA

Studia I stopnia – licencjackie

Oferta studiów I stopnia na kierunku Muzykologia kierowana jest przede wszystkim do absolwentów szkół średnich szczerze zainteresowanych i zafascynowanych muzyką. Preferowani są kandydaci posiadający podstawowe przygotowanie muzyczne obejmujące grę na instrumencie i poprawny śpiew. Osoby chętne do zgłębiania tajników muzykologii powinny odznaczać się wrażliwością i słuchem muzycznym, posiadać wykształcony zmysł estetyczny oraz łatwość przyswajania wiedzy historycznej.

O przyjęcie na studia muzykologiczne ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo maturalne. Podstawą przyjęcia jest również rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat przedstawi krótką autoprezentację: informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach lub innych ośrodkach kultury, zdobyte nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury). Sprawdzian praktyczny służy komisji kwalifikacyjnej do zapoznania się z poziomem gry u poszczególnych kandydatów oraz ich ogólnymi predyspozycjami muzycznymi. Obejmuje on:

a) zaprezentowanie umiejętności gry na fortepianie lub organach (program dostosowany do możliwości wykonawczych kandydata!);
b) sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych;
c) sprawdzenia poczucia rytmu i sprawności rytmicznej.

Studia II stopnia – magisterskie

O przyjęcia na studia II stopnia na kierunku „Muzykologia” mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia następujących kierunków: muzykologia, muzyka kościelna, wychowanie muzyczne, teoria muzyki.

Podstawą kwalifikacji dla absolwentów wyżej wymienionych kierunków jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na studiach I stopnia. Przyjęcie kandydata powinien poprzedzić pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której komisja rekrutacyjna ma za zadanie zweryfikować wiedzę, kompetencje i umiejętności kandydata opisane w wymaganiach wstępnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia.

Decyzję o przyjęciu absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli kierunki nie wymienione powyżej, podejmuje komisja rekrutacyjna. Kandydaci z tych kierunków powinni mieć zaliczone co najmniej 50% standardów/efektów uczenia się obowiązujących na I stopniu kierunku, który chcą studiować. Komisja może wyznaczyć przedmioty, które musi zaliczyć taki kandydat, aby spełnione były efekty kształcenia przypisane absolwentowi kierunku, na który aplikuje. Ponadto przyjęcie absolwentów studiów I stopnia innych kierunków niż wyżej wymieniano odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, który jest sprawdzianem:

a) jednej wymienionej sprawności do wyboru:

gry na instrumencie (proponuje się wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze); Proponuje się, aby kandydaci grający na fortepianie przygotowali sonatę lub sonatinę (przynajmniej jedną część), utwór polifoniczny, etiudę i utwór dowolny,
śpiewu (wykonanie co najmniej dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze, solo lub z akompaniamentem),
– dyrygowaniu dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze.

b) predyspozycji muzycznych:

słuchu muzycznego (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozróżnieniu i śpiewaniu interwałów, akordów i ćwiczeń zawartych w Solfeżu);
poczucia rytmu i sprawności rytmicznej (sprawdzian ten opiera się przede wszystkim na rozpoznaniu, powtarzaniu, zapisywaniu i odczytywaniu ćwiczeń rytmicznych zawartych w Solfeżu).

Pozytywny wynik egzaminu praktycznego jest równoznaczny z uzyskaniem ponad połowy wymaganych punktów za każdą z wymienionych sprawności. Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawierane w uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego podejmowanej w maju roku poprzedzającego nabór.

Pozostałe informacje, szczególnie o formalnej drodze rekrutacji, można pozyskać na wskazanej stronie:

https://rekrutacja.uni.opole.pl